Šta je psihodrama?

Šta je psihodrama?

Psihodrama je akcioni oblik psihoterapije u kome se događaji iz života oživljavaju na sceni pomoću članova grupe. Tokom odigravanja klijent je u mogućnosti da razume svoju ulogu u nekom odnosu, ima bolji uvid u svoja ponašanja ili shvati emocije koje ga u konkretnoj situaciji pokreću. Psihodrama je nastala 1921. godine u Beču, a osnivač je Jakob Morena. Njegova glavna ideja bila da su ljudi slobodni samo kad su spontani u svojim reakcijama i kreativni u životu. Iz ovog perioda datira i prva upotreba termina “grupna psihoterapija”. Psihodrama je posvećena razvijanju spontanosti i kreativnosti pojedinca, kao i odbacivanju stega koje mu ne dozvoljavaju da se razvije u svim svojim kapacitetima.

Kako izgleda jedna psihodramska seansa:

Psihodramska seansa se sastoji iz tri dela: zagrevanje, akcija i razmena doživljaja. U fazi zagrevanja, učesnici se postepeno uvode u psihodramsku seansu.  Zagrevanja mogu biti čvrsto strukturisana kao što je npr. vođena fantazija, usmerana na stimulisanju interakcija u grupi; zatim mogu biti neverbalna , bazirana na fizičkoj akciji i kontaktu, ili se pak prati grupni proces i slobodna razmena između članova grupe.  Cilj zagrevanja je priprema grupe za psihodramsku akciju, podsticanje kohezije i pokretanje pojedinih članova grupe za lični rad u psihodrami.

Na kraju zagrevanja izdvaja se jedan ili više članova grupe koji će biti protagonisti psihodrame.  Psihodramska akcija je centralna faza seanse u kojoj protagonista, uz pomoć terapeuta i drugih članova grupe, prorađuje izabrani lični sadržaj. Najčešće se radi o određenim životnim situacijama koje protagonista doživljava kao problematične, ili se pak, prorađuju određeni intrapsihički konflikti.  Akcija često polazi od neke aktuelne situacije da bi se potom, kroz nove scene, tragalo za korenima konflikta, tako da se psihodrama spiralno spušta ka ranim fazama života. Dramske tehnike koje se koriste u radu su: igranje uloga, zamena uloga, mirroring, dubliranje, projekcija u budućnost i druge. Na taj način se postiže emocionalno angažovanje protagoniste slično onom u realnom životu.  U psihodramskoj akciji se ostvaruje tzv. akcioni uvid. To je kognitivni scenski uvid praćen snažnim emocionalnim angažmanom. Akcioni uvid i njegova prorada su osnov terapijske promene u psihodrami.

Razmena emocija i iskustva je završna faza psihodramske seanse u kojoj članovi grupe razmenjuju svoj lični doživljaj vezan za događaje koji su se odvijali na sceni. Ovde se izbegava savetovanje i analiza  već se insistira na razmeni osećanja i ličnog iskustva. Kao poslednji deo, razmena ima funkciju podrške protagonisti i  zatvaranja psihodramske seanse.

Učesnici u psihodrami su: 1) Reditelj – terapeut koji vodi susret, 2) Protagonista – član grupe koji radi psihodramu, 3) Publika – deo grupe koji nije direktno uključen u akciju već je posmatra sa strane, 4) Pomoćne ličnosti – član grupe ili više njih koji se sporadično uključuju u psihodramsku akciju preuzimajući uloge bitnih likova iz života protagoniste

Organizacija: Psihodamski rad se organizuje u grupama sa 8-12 članova, u okviru redovnih nedeljnih susreta u trajanju od po 150 minuta (4 ili 5 puta mesečno). Osnovna pravila grupe baziraju se na principima diskrecije, poverljivosti i dobronamernosti kako prema sebi, tako i prema drugim učesnicima u procesu.

Psihodramske grupe vode terapeuti specijalizovani u oblasti kliničke psihodrame,  i edukovani u okviru Instituta za psihodramu Beogradu.

Više:

www.ip.org.rs/psihodrama.php

www.psychodrama.org.uk/what_is_psychodrama.php