O nama

O nama

Centar za podršku “Sociativa” je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano novembra 2007. godine u Beogradu na neodređeno vreme kao Centar za podršku, unapređenje i promene, radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalnog razvoja i socijalne zaštite. Godine 2011. Centar menja ime u Sociativu , a udruženju se priključuju novi članovi.

Na slici je jedna od prvih aktivnosti – Novogodišnji veseli karneval u Ovči, 2008.

 

Vizija Sociative je „društvo jednakih mogućnosti za slobodno, svesno, aktivno i kreativno izražavanje i delovanje, uz slobodan pristup svim društvenim uslugama za sve svoje građane i građanke bez obzira na kulturne, socijalne, političke, verske i druge razlike.“

Osnovna misija Sociative je “uspostavljanje kvalitetnog, efektivnog, efikasnog, pravovremenog i otvorenog sistema socijalne zaštite u Srbiji, koji u punoj meri doprinosi ostvarenju svoje svrhe, a to je osnaživanje građana i građanki za samostalan, produktivan i kreativan život u zajednici, kao i u sprečavanju nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti u Srbiji.

Sociative teži ostvarivanju i zaštiti osnovnih prava na hranu, sklonište, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i sigurnost. Sociative veruje da su ova prava kamen temeljac za slobodu, pravdu i mir, odnosno za unapređenje socijalnog razvoja i socijalne pravde te promoviše oblike društvenog i ekonomskog razvoja, koji imaju za cilj smanjenje siromaštva i životnih teškoća posebno među ugroženim ljudima.