Naš tim

Ivana Seratlić

Master socijalna radnica i psihodramska savetnica grupnog modaliteta.  Dosadašnje iskustvo je stekla radeći u sistemu socijalne zaštite (vladinom i nevladinom sektoru) sa marginalizovanim društvenim grupama (deca bez roditeljskog staranja, deca romske nacionalnosti, deca sa smetnjama u razvoju, odrasli sa intelektualnim teškoćama, žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje, deca i mladi migranti i izbeglice). Oblast interesovanja su joj savetovanje, kvalitativna istraživanja, rad sa grupom, primena kreativnih i društveno angažovanih pristupa u edukaciji, afirmaciji ljudskih prava i u pomažućem procesu.
Kontakt: ivana.seratlic@sociativa.org.rs

Danka Armacki

Saradnica udruženja “Sociativa” na programu “Pomoć pomagačima”, diplomirani defektolog i psihodramski psihoterapeut. Osnivač i vlasnik studia “Mali Kutak” koji se bavi dečjim razvojem, podrškom i savetovanjem roditelja. Saradnik je udruženja “Sociativa” centru za podršku, unapređenje i promene u oblasti socijalne zaštite gde pruža psihoterapijske usluge. Uključena je u projekat koji se bavi ljudima koji žive sa HIV-om u okviru nevladine organizacije “Čovekoljublje” gde radi grupe samopodrške. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama, roditeljima dece sa poteškoćama u razvoju kao i marginalizovanim grupama koji imaju različite socijalne i psihološke probleme. U radu primenjuje niz različitih tehnika, prilagođene individualnim karakteristikama i potrebama deteta i odrasle osobe. Pohađala brojne edukacije vezane za podršku razvoja dece, kao i seminare iz oblasti psihoterapije. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju.
Kontakt: dankaarmacki@gmail.com

Gordana Marčetić Radunović

Master socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Od 2002. godine radi kao pomagačica, kao volonterka i kao profesionalka, u sistemu socijalne zaštite (javnom civilnom sektoru), posebno sa: decom i mladima bez roditeljskog staranja, porodicama u podršci u rešavanju porodičnih dilema i problema, žrtvama nasilja u porodici, decom i mladima sa smetnjama u razvoju, sa pomagačima kroz različite programe Pomoći pomagačima (grupe podrške, edukacije, tribine i sl.). U svom radu psihoterapiju (psihodramu) primenjuje od 2013. godine, posebno u grupnom,a od 2022. godine i shema terapiju. Od 2019. do 2022. godine radila je kao saradnica za stručnu praksu na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu u obrazovanju budućih socijalnih radnica i socijalnih radnika.

Kontakt: gordana.marcetic@sociativa.org.rs

Milena Tarbuk

Saradnica udruženja “Sociativa” na programu “Pomoć pomagačima”, diplomirani psiholog, napredni nivo Racionalno-emotivne i Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije (REBT). Ima višegodišnje iskustvo rada u oblasti obrazovanja (školski psiholog i nastavnik građanskog vaspitanja) i jednogodišim iskustvom rada u socijalnoj zaštiti. Poseduje licencu za rad u obrazovanju. Tokom rada u školi učestvovala je u više različitih projektata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i lokalne zajednice. Poseduje sertifikat SOS savetnika Nacionalne dečije linije (Nadel). U svom dosadašnjem radu posebno izdvoja izradu i sprovođenje različitih preventivnih i edukativnih programa i tribina namenjenim mladima sa ciljem unapređenja različitih kompetencija (asertivnost, kontrola besa, razvoj empatije i tolerancije, motivacija i učenje, rešavanje problema i donošenje odluka). U radu sa roditeljima posebno izdvaja radionice  i predavanja o stilovima roditeljstva, reagovalju na neuspeh učenika i prevenciji nasilja.
Konktakt: minamdjordjevic@gmail.com 

Sociativa