Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade

Projekat “Omladinski i socialni rad udruženi u podršci za mlade” odabrana je kao jedna od 9 inicijativa u okviru konkursa “Razvojni grantovi – Sistematična rešenja u zajednici”, sprovedenog u okviru projekta “Lokalni poziv za EU“ Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima Grupa 484 i Fondacijom “Jelena Šantić”. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

O projektu: Sistem socijalne zaštite se u poslednjih desetak godina sve više urušava. Naročito je evidentno smanjenje broja zaposlenih, sa jedne strane, i konstantano proširenje nadležnosti i porast broja korisnika, sa druge strane. Dolazi do gašenja usluga, dok pojedine usluge ne mogu ni da se licenciraju zbog nepostojanja procedure. 65,4% pomagača i građana kaže da usluge i prava iz socijalne zaštite nisu u skladu sa potrebama građana (istraživanje iz 2021.).

Poseban problem predstavljaju nerazvijene ili nedostatak licenciranih usluga za rad sa mladima iz osetljivih grupa. O opisanoj situaciji nedovoljnog broja i neravnomernoj dostupnosti usluga za decu i mlade iz osetljivih grupa govore i druge analize: Republički zavod za socijalnu zaštitu , Mreža organizacija za decu Srbije (MODS) , Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU). Konkretno, tokom 2021. godine Gradski centar za socijalni rad u Beogradu (dalje: GCSRBG) pružio je ukupno 86.510 usluga, a centralno mesto u radu GCSRBG zauzima rad sa decom i mladima iz osetljivih grupa.

Problem nedostatka licenciranih usluga za rad sa mladima iz osetljivih grupa, a naročito nedostatka preventivnih usluga, proizlazi i iz toga što je licenciranje obavezno da bi usluga bila deo sistema socijalne zaštite i da bi ustanove upućivale mlade na korišćenje ovih usluga. I to je problem u zajednici kojim ćemo se baviti u narednih pet meseci.

Shodno načelu dostupnosti usluga iz socijalne zaštite, osnovna ideja projekta je da se ne čeka sa osnivanjem novih usluga za mlade, već da se koriste postojeći resursi u zajednici, kao što je resurs omladinskog rada koji je nedovoljno iskorišćen i neprepoznat potencijal sistema socijalne zaštite. U Srbiji ima ukupno 48  organizacija koje su prošle proces akreditacije za omladinski rad kod NAPOR, a na teritoriji grada Beograda ukupno ih je 13. Organizacije kreiraju programe omladinskog rada u oblasti: kulture, mentalnog zdravlja, izgradnje socijalnih veština, volonterizma, ekologije, kreiranja i monitoringa javnih politika, ljudskih prava itd. Okupljaju mlade od 15 do 30 godine. Pored mladih iz opšte populacije, uključuju i mlade iz različitih osetljivih grupa: mlade iz LGBTIQ populacije, Rome i Romkinje, mlade bez roditeljskog staranja, migrante i mlade sa fizičkim i mentalnim invaliditetom. Iako nemaju licencu za rad u sistemu socijalne zaštite, organizacije koje se bave omladinskim radom su akreditovane za rad sa mladima u veoma zahtevnom procesu akreditacije koji je prepoznat i od Ministarstva omladine i sporta. 

Opisan problem u zajednici ćemo rešavati tako što ćemo:

  1. Mapirati usluge koje organizacije već pružaju na teritoriji Grada Beograd i Srbije (organizacije koje se bave omladinskim radom);
  2. Sačiniti spisak organizacija omladinskog rada (dalje: organizacije) koje rade sa mladima iz osetljivih grupa i definisati usluge kojima se bave (u daljem tekstu Brošura);
  3. Uspostaviti kontakt i saradnju sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd i dostaviti im spisak dostupnih organizacija;
  4. Sačiniti preporuke za model dobre prakse saradnje sistema socijalne zaštite i omladinskog rada (policy paper);
  5. Organizovati skup za promociju važnosti uspostavljanja tešnje saradnje sistema socijalne zaštite i organizacija;
  6. U cilju licenciranja usluga u zajednici iz oblasti savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga kroz ovu inicijativu sprovešćemo i javno zagovaranje za donošenje Pravilnika o standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti. 

Pratite naše aktivnosti preko sajta i naše Facebook stranice.

Sociativa