Predloži instituciji

Poštovana / Poštovani,

Već duži niz godina između korisnika i pomagača iz sistema socijalne zaštite postoji veliki jaz. Smanjenje broja zaposlenih u sistemu socijalne zaštite, povećanje broja korisnika, negativna medijska slika o institucijama iz sistema socijalne zaštite, u poslednjih nekoliko godina stvara nepoverenje u institucije i struku, a sa druge strane nastaje situacija visokih rizika po mentalno zdravlje pomagača.

U skladu sa principima rada našeg udruženja (https://www.sociativa.org.rs/o-udruzenju/), a naročito u skladu sa principim 1. suprotstavljanje nepravičnim politikama i praksama, 2. promovisanje socijalne uključenosti i solidarnosti, 3. suprotstavljanje diskriminaciji i 4. najbolji interesi korisnika i korisnica, udruženje pokreće različite aktivnosti koje uvažavaju i poziciju pomagača i poziciju građana, uz usmeravanje pritisaka ka donosiocima odluka radi izmena politika i praksi.

Ideja nam je ovog puta da uz pomoć ove web-stranice građani dobiju još jednu od mogućnost da izraze svoj stav, predlog ili sugestiju u vezi usluga i prava iz sistema socijalne zaštite, što bismo dalje kroz naše kanale komunikacije dostavljali institucijama i donosiocima odluka.

Tu smo da Vas čujemo. Hvala Vam na poverenju.

Tim Sociative

Leave this field blank
Sociativa