POMOĆ POMAGAČIMA

Briga o zaposlenima i očuvanje mentalnog zdravlja pomagača predstavlja preduslov za pružanje kvalitetnih usluga za građane i građanke, i pravo svakog pomagača.

aktuelnosti

Centar za podršku

U okviru našeg udruženja pružamo usluge savetovanja i psihoterapije kroz individualni i grupni rad, uživo i online. Psihoterapeutkinje su članice našeg udruženja. Pratite naš Centar za podršku i preko društvenih mreža: INSTAGRAM i Facebook

Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade

Shodno načelu dostupnosti usluga iz socijalne zaštite, osnovna ideja projekta je da se ne čeka sa osnivanjem novih usluga za mlade, već da se koriste postojeći resursi u zajednici…

Poslednje vesti

O udruženju “Sociativa”

Udruženje “Sociativa” je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti socijalnog razvoja i socijalne zaštite.

Vizija: „društvo jednakih mogućnosti za slobodno, svesno, aktivno i kreativno izražavanje i delovanje, uz slobodan pristup svim društvenim uslugama za sve svoje građane i građanke bez obzira na kulturne, socijalne, političke, verske i druge razlike.“

Naša misija

Uspostavljanje kvalitetnog, efektivnog, efikasnog, pravovremenog i otvorenog sistema socijalne zaštite u Srbiji, koji u punoj meri doprinosi ostvarenju svoje svrhe, a to je osnaživanje građana i građanki za samostalan, produktivan i kreativan život u zajednici, kao i u sprečavanju nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti u Srbiji.

Sociative teži ostvarivanju i zaštiti osnovnih prava na hranu, sklonište, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i sigurnost. Sociative veruje da su ova prava kamen temeljac za slobodu, pravdu i mir, odnosno za unapređenje socijalnog razvoja i socijalne pravde te promoviše oblike društvenog i ekonomskog razvoja, koji imaju za cilj smanjenje siromaštva i životnih teškoća posebno među ugroženim ljudima.

Naši partneri

Sociativa