Javno zagovaranje za donošenje Strategije socijalne zaštite

Udruženje Sociativa u partnerstvu sa Društvom socijalnih radnika Srbije realizuje projekat „Javno zagovaranje za donošenje Strategije socijalne zaštite“. Projekat se sprovodi u okviru programa „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“, koji Beogradska otvorena škola sprovodi uz podršku Evropske unije.

U današnjem kompleksnom društvu koje se suočava sa visokom stopom siromaštva, nedovoljno razvijenim uslugama socijalne zaštite i nedostatkom osnovnih ljudskih prava, postoji jasna neophodnost za donošenjem sveobuhvatne i efikasne strategije socijalne zaštite. Poslednja Strategija razvoja socijalne zaštite je doneta za period 2005-2009, jer proces donošenja nove Strategije 2019. nije sproveden do kraja, a na čiji Nacrt i proces donošenja je podneto veliki broj prigovora, sugestija i predloga za izmene . Ključni problemi, koji zahtevaju hitnu reakciju su: 

  1. Socijalna nejednakost – postojanje dubokih socijalnih nejednakosti prestljavlja ozbiljan izazov u društvu, sa razičitim grupama ljudi suočenim sa različitim nivoima pristupa socijalnim uslugama i resursima. 
  2. Nedostatak prilagođenih programa podrške: postojeći programi socijalne zaštite često nisu dovoljno prilagođeni potrebama različitih društvenih grupa. To uključuje nedovoljnu podršku ranjivim grupama poput starijih osoba, dece, žena, osova sa invaliditetom i pripadnika LGBT+ i drugih. 
  3. Nedostatak dugoročne održivosti: postojeći modeli socijalne zaštite često su kratkoročni i ne pružajuu dovoljno dugoročnih rešenja. 
  4. Nedostatak koordinacije i saradnje: Nedostatak koordinacije između različitih sektora i nivoa vlasti doprinosi grubitku efikanosti u pružanju usluga socijalne zaštite, o čemu smo do sada svedočili kroz različite praktične primere. 
  5. Nedostatak javne podrške: Nedovoljna informisanost javnosti o prednostima socijalne zaštite i nedostatak šire podrške od strane zajednice i političkih aktera. 

U izveštaj Evropske komisije o napretku Republike Srbije u procesu pridruživanja od novembra 2023., u poglavlju 19, navodi se da još uvek nije doneta nova Strategija i izmene Zakona o socijalnoj zaštiti. Da je potrebno poboljšati kvalitet i obuhvat socijalnih usluga, a nadzor i regulatorne mehanizme, praćenje i evaluaciju treba ojačati. Da programi socijalne pomoći, sa strogim kriterijumima, ne dopiru dovoljno do siromašnih. Kapaciteti sistema socijalne zaštite bili su neznatno povećani zapošljavanjem 230 novih radnika 2022. godine; međutim, prema proceni od vlasti, nedostaje dodatnih 700-1000 zaposlenih (u nezavnisnim procenama i do 2000 zaposlenih). 

Ovaj izveštaj jasno ukazuje da je neohodno unaprediti obuhvat socijalnih usluga, kao i unapređenje regulatornih mehanizama. Zato Strategija treba da predstavlja osnovu za kreiranje stabilnog, sveobuhvatnog sistema socijalne zaštite po meri građana Republike Srbije, a koja će kao krajnji cilj imati smanjenje siromaštva, potizanje socijalne jednakosti, smanjenje diskriminacije i stigmatizacije osetljivih društvenih kategorija.

Opšti cilj projekta je istražiti, razviti i zagovarati za donošenje strategije socijalne zaštite koja će adekvatno odgovoriti na postojeće izazove, obezbediti pravedan pristup uslugama socijalne zaštite i unaprediti kvalitet života svih građana kroz ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. 

Spcecifični ciljevi: 

  1. Sprovesti temeljnu post-ante analizu Nacrta strategije socijalne zaštite, kako bi se identifikovali ključni nedostaci i izazovi sa ciljem stvaranja osnove za razvoj nove strategije socijalne zaštite. 
  2. Prikupiti relevantne podatke o socijalnim potrebama različitih društvenih grupa, istražiti najbolje prakse i modele socijalne zaštite u drugim sličnim  zajednicama radi izrade policy paper-a. 
  3. Uspostaviti dijalog i saradnju sa relevantnim akterima, uključujući vladine agencije, nevladine organizacije i akademsku zajednicu radi sprovođenja procesa zagovaranja za donošenje Strategije.
  4. Sprovedeno javno zagovaranje za donošenje strategije socijalne zaštite i za donošnje lokalnih akcionih planova kroz realizaciju tri sastanka sa donosiocima odluka i efikasnu kampanju za informisanje javnosti o važnosti donošenja nove strategije socijalne zaštite, naglašavajući benefite i pozivajući na širu podršku zajednice. 

Period realizacije: 1. mart 2024-31. jul 2024.

Sociativa