Treninzi i obuke

“Sociativa” osmišljava, u skladu sa ekspertizom i iskustvom tima, obuke i treninge koji imaju za krajnji cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga korisnicima u sistemu socijalne zaštite, ali i brigu o pomagačima.

Edukacija bez provere znanja “Kreativne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih”

Edukacija je prijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije kao edukacija bez provere znanja. Donosi ukupno 5 bodova o učesniku/ci.  Obuka je jednodnevna, sa ukupno 7 sati interaktivnograda.

Namenjena svim profesionalcima i studentima socijalnog rada i drugih pomažućih profesija, koji žele da unaprede veštine kreativnog rada sa decom i mladima.

Program obuke obuhvata:

  • Kreativne metode i tehnike i njihov značaj u radu sa decom i mladima,
  • Specifičnosti rada i komunikacije sa decom i mladima,
  • Kreativne tehnike u radu sa emocijama,
  • Kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta,
  • Kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta,
  • Korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta,
  • Kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć

Voditeljke:

– Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica,
– Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Edukacija bez provere znanja “Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”

U današnjem svetu svuda se mogu videti užasnuta lica: tamo gde su zemljotresi, poplave, nesreće, nasilja, bolesti zavisnosti, fizičko i seksualno zlostavljanje, ratovi, politička tortura, to su zamo neki od uzročnika iskustva traume. Prirodne, kao i društvene traume uzrokuju nepodnošljvi stres i poremećaj kod pojedinaca, porodica i grupa, pa i čitavih društava, ponekad preteći čak i opstanku ljudske vrte. Povrh svega, obrasci preživljavanja traume se nesvesno prenose sa generacije na generaciju. (Kelerman, P.F., Hadžins, M.K., 2002., Psihodrama i trauma: odigravanje sopstvenog bola).

Profesionalci pomagači (socijalni radnici, defektolozi, specijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, doktori, medicinske sestre, itd.) u socijalnoj zaštiti i drugim sistemima i organizacijama se svakodnevno susreću sa osobama svih uzrasta, koje nose u sebi traumatično iskustvo.

Ideja obuke je da se ovim profesionalcima ponudi jednodnevna obuka koja će im pružiti osnovna znanja i veštine o tome kako da prepoznaju osobu u traumi, o fazama traume i isceljenja, o važnosti snaga osobe u traumi, da dobiju praktična uputstva na koji način uspostaviti prvi kontakt, kako pristupiti osobi i voditi računa o prevenciji retraumatizacije i koji su osnovni principi primene prakse zasnovane na informaciji o traumi.

Voditeljke:

– Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica,
– Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Sociativa