Treninzi i obuke

“Sociativa” osmišljava, u skladu sa ekspertizom i iskustvom tima, obuke i treninge koji imaju za krajnji cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga korisnicima u sistemu socijalne zaštite i brigu o pomagačima (volonterima i profesionalcima iz pomagačkih profesija: socijalni radnici, psiholozi, pedagozi itd., javnog i civilnog sektora, iz sistema obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite) .

Edukacija bez provere znanja

“Osnovne smernice za rad sa osobama sa iskustvom traume”

U današnjem svetu svuda se mogu videti užasnuta lica: tamo gde su zemljotresi, poplave, nesreće, nasilja, bolesti zavisnosti, fizičko i seksualno zlostavljanje, ratovi, politička tortura, to su zamo neki od uzročnika iskustva traume. Prirodne, kao i društvene traume uzrokuju nepodnošljvi stres i poremećaj kod pojedinaca, porodica i grupa, pa i čitavih društava, ponekad preteći čak i opstanku ljudske vrte. Povrh svega, obrasci preživljavanja traume se nesvesno prenose sa generacije na generaciju. (Kelerman, P.F., Hadžins, M.K., 2002., Psihodrama i trauma: odigravanje sopstvenog bola).

Profesionalci pomagači (socijalni radnici, defektolozi, specijalni pedagozi, pedagozi, psiholozi, doktori, medicinske sestre, itd.) u socijalnoj zaštiti i drugim sistemima i organizacijama se svakodnevno susreću sa osobama svih uzrasta, koje nose u sebi traumatično iskustvo.

Ideja obuke je da se ovim profesionalcima ponudi jednodnevna obuka koja će im pružiti osnovna znanja i veštine o tome kako da prepoznaju osobu u traumi, o fazama traume i isceljenja, o važnosti snaga osobe u traumi, da dobiju praktična uputstva na koji način uspostaviti prvi kontakt, kako pristupiti osobi i voditi računa o prevenciji retraumatizacije i koji su osnovni principi primene prakse zasnovane na informaciji o traumi.

Voditeljke:

– Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica,
– Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Edukacija bez provere znanja

“Karpmanov dramski trougao kod pomagača: Spasilac, Žrtva, Progonilac”

Edukacija je pijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije kao edukacija bez provere znanja. Donosi ukupno 5 bodova o učesniku/ci.  Obuka je jednodnevna, sa ukupno 4 sati interaktivnog rada.

Cilj edukacije:

 • povećanje senzibilnosti stručnih radnika/ca za pružanje zaštite zasnovane na znanjima o ulogama u Dramskom trouglu (Progonilac Žrtva ili Spasilac) – koji predstavlja jednu od profesionalnih zamki u radu pomagača;
 • usvajanje specifičnih teorijskih znanja o prepoznavanju i pravovremenom reagovanju kako pomagač ne bi bio uvučen u igru dramskog trougla;
 • razvijanje veština i komunikacije koja se oslanjaju na osnaživanje pomagača;
 • razmena znanja iz teoretskog, ličnog i praktičnog konteksta.  

Očekivani rezultati:

 • prepoznavanje značaja korišćenja znanja o ulogama u Dramskom trouglu (Progonilac Žrtva ili Spasilac);
 • sticanje znanja i veštine kako da zaštite sebe od upadanja u Dramski trougao u pomagačkom odnosu;
 • neposredna iskustva u primeni različitih smernica za uspešniju komunikaciju i transformaciju uloga iz Dramskom trougla u osnažujuće uloge;
 • osnaživanje u ličnom i profesionalnom razvoju (kroz prepoznavanje ličnih i profesionalnih snaga/ograničenja).

Način rada: predavanje, rad u malim grupama i iskustveno edukativna radionica sa korišćenjem kreativnih i psihodramskih tehnika

Voditeljke:

– Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica,
– Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Edukacija bez provere znanja

“Kreativne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih”

Edukacija je prijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije kao edukacija bez provere znanja. Donosi ukupno 5 bodova o učesniku/ci.  Obuka je jednodnevna, sa ukupno 7 sati interaktivnograda.

Namenjena svim profesionalcima i studentima socijalnog rada i drugih pomažućih profesija, koji žele da unaprede veštine kreativnog rada sa decom i mladima.

Program obuke obuhvata:

 • Kreativne metode i tehnike i njihov značaj u radu sa decom i mladima,
 • Specifičnosti rada i komunikacije sa decom i mladima,
 • Kreativne tehnike u radu sa emocijama,
 • Kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta,
 • Kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta,
 • Korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta,
 • Kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć

Voditeljke:

– Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica,
– Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Sociativa