Naš tim

Naš tim

Gordana Marčetić Radunović, članica udruženja, master socijalnog rada i psihodramska psihoterapeutkinja. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. U svom radu psihoterapiju primenjuje od 2013., a od 2002. godine volontira i radi u sistemu socijalne zaštite (vladinom i nevladinom sektoru), naročito sa: decom i mladima bez roditeljskog staranja, podrška u rešavanju porodičnih dilema i problema, žrtvama nasilja u porodici, decom i mladima sa smetnjama u razvoju, pomoć i podrška pomagačima. Interesovanja: psihoterapija, grupni socijalni rad, grupna supervizija, supervizija volontera i studenata, grupe podrške i grupe samopomoći, primenjeno pozorište, pomoć pomagačima, rad na životnoj priči sadecom bez roditeljskog staranja, evaluacija usluga u sistemu socijalne zaštite, osamostaljivanje mladih koji napuštaju zaštitu, profesinalna etika i etičke dileme u radu.  Kontakt: gordana.marcetic@sociativa.org.rs

Ivana Seratlić je članica udruženja, socijalna radnica i psihodramska savetnica. Završila trening za trenere u organizaciji Save the Children-a na temu pružanja prve psihološke pomoći deci i kako savladati stres na poslu. Poseduje sertifikat iz Uvodnog kursa iz transakcione analize. Od 2009. godine volontira i radi u sistemu socijalne zaštite (vladinom i nevladinom sektoru) sa osetljivim društvenim grupama (deca bez roditeljskog staranja, deca romske nacionalnosti, deca sa smetnjama u razvoju, odrasli sa intelektualnim teškoćama, žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje, deca i mladi izbeglice). U svom aktivističkom radu sa mladima najviše je primenjivala dramske tehnike i forum teatar u školama kao sredstvo edukacije na teme: trgovine ljudima, diskriminacije mladih iz LGBTIQ populacije i u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Trenutno je angažovana u Grupi 484. Bila je angažovana na projektu pružanja pomoći i psiho-socijalne podrške deci i mladima koji su izbegli iz ratovima i nemirima razrušenih zemalja Bliskog Istoka (Sirija, Irak, Avganistan). Oblast interesovanja su joj savetovanje, kvalitativna istraživanja, rad sa grupom, primena kreativnih metoda i tehnika u edukaciji, afirmaciji ljudskih prava u pomažućem procesu.  Kontakt: ivana.seratlić@sociativa.org.rs

Danka Armacki, saradnica udruženja “Sociativa” na programu “Pomoć pomagačima”, diplomirani defektolog i psihodramski psihoterapeut. Osnivač i vlasnik studia “Mali Kutak” koji se bavi dečjim razvojem, podrškom i savetovanjem roditelja. Saradnik je udruženja “Sociativa” centru za podršku, unapređenje i promene u oblasti socijalne zaštite gde pruža psihoterapijske usluge. Uključena je u projekat koji se bavi ljudima koji žive sa HIV-om u okviru nevladine organizacije “Čovekoljublje” gde radi grupe samopodrške. Poseduje višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama, roditeljima dece sa poteškoćama u razvoju kao i marginalizovanim grupama koji imaju različite socijalne i psihološke probleme. U radu primenjuje niz različitih tehnika, prilagođene individualnim karakteristikama i potrebama deteta i odrasle osobe. Pohađala brojne edukacije vezane za podršku razvoja dece, kao i seminare iz oblasti psihoterapije. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. Kontakt: dankaarmacki@gmail.com

Milena Tarbuk, saradnica udruženja “Sociativa” na programu “Pomoć pomagačima”, diplomirani psiholog, napredni nivo Racionalno-emotivne i Kognitivno-bihejvioralne psihoterapije (REBT). Ima višegodišnje iskustvo rada u oblasti obrazovanja (školski psiholog i nastavnik građanskog vaspitanja) i jednogodišim iskustvom rada u socijalnoj zaštiti. Poseduje licencu za rad u obrazovanju. Tokom rada u školi učestvovala je u više različitih projektata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i lokalne zajednice. Poseduje sertifikat SOS savetnika Nacionalne dečije linije (Nadel). U svom dosadašnjem radu posebno izdvoja izradu i sprovođenje različitih preventivnih i edukativnih programa i tribina namenjenim mladima sa ciljem unapređenja različitih kompetencija (asertivnost, kontrola besa, razvoj empatije i tolerancije, motivacija i učenje, rešavanje problema i donošenje odluka). U radu sa roditeljima posebno izdvaja radionice  i predavanja o stilovima roditeljstva, reagovalju na neuspeh učenika i prevenciji nasilja. Konktakt: minamdjordjevic@gmail.com