Obuke

Obuke

Centar za podršku osmišljava, u skladu sa ekspertizom i iskustvom tima, obuke koje imaju za krajnji cilj unapređenje kvaliteta pružanja usluga korisnicima u sistemu socijalne zaštite.

 

 

Sa zadovoljstvom nastavljamo i u 2019. godini sa edukacijom bez provere znanja:

“Kreativne metode i tehnike socijalnog rada u osnaživanju dece i mladih”

Edukacija je prijavljena Komori socijalne zaštite Republike Srbije kao edukacija bez provere znanja. Donosi ukupno 5 bodova o učesniku/ci.  Sledeći termin obuke je 15.03.2019. godine od 9h do 16:00h u Beogradu. Obuka je namenjena svim profesionalcima i studentima socijalnog rada i drugih pomažućih profesija, koji žele da unaprede veštine kreativnog rada sa decom i mladima. Kotizacija po učesniku je 2500din.

Program obuke obuhvata: * Kreativne metode i tehnike i njihov značaj u radu sa decom i mladima, * specifičnosti rada i komunikacije sa decom i mladima, * kreativne tehnike u radu sa emocijama, * kreativne tehnike u izgradnji pozitivnog identiteta, *kreativan pristup u prikupljanju podataka ko čini mrežu podrške deteta, * korišćenje kreativnih tehnika u proceni najboljeg interesa deteta, * kreativne tehnike za rad na temama: diskriminacija, opresija i moć

Voditeljke: Ivana Seratlić, socijalna radnica i psihodramska savetnica, i Gordana Marčetić Radunović, socijalna radnica i psihodramska psihoterapeutkinja

Dodatne informacije i prijava: 0638964624, 066/910 920 6, office@sociativa.org.rs

 

O autorkama obuke:

Ivana Seratlić je socijalna radnica i psihodramska savetnica. Završila trening za trenere u organizaciji Save the Children-a na temu pružanja prve psihološke pomoći deci i kako savladati stres na poslu. Poseduje sertifikat iz Uvodnog kursa iz transakcione analize. Od 2009. godine volontira i radi u sistemu socijalne zaštite (vladinom i nevladinom sektoru) sa osetljivim društvenim grupama (deca bez roditeljskog staranja, deca romske nacionalnosti, deca sa smetnjama u razvoju, odrasli sa intelektualnim teškoćama, žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje, deca i mladi izbeglice). U svom aktivističkom radu sa mladima najviše je primenjivala dramske tehnike i forum teatar u školama kao sredstvo edukacije na teme: trgovine ljudima, diskriminacije mladih iz LGBTIQ populacije i u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Trenutno je angažovana na projektu pružanja pomoći i psiho-socijalne podrške deci i mladima koji su izbegli iz ratovima i nemirima razrušenih zemalja Bliskog Istoka (Sirija, Irak, Avganistan). Oblast interesovanja su joj savetovanje, kvalitativna istraživanja, rad sa grupom, primena kreativnih metoda i tehnika u edukaciji, afirmaciji ljudskih prava u pomažućem procesu.

 

Gordana Marčetić Radunović, master socijalnog rada i psihodramska psihoterapeutkinja. Poseduje evropski i nacionalni sertifikat za psihoterapiju. U svom radu psihoterapiju primenjuje od 2013., a od 2002. godine volontira i radi u sistemu socijalne zaštite (vladinom i nevladinom sektoru), naročito sa: decom i mladima bez roditeljskog staranja, podrška u rešavanju porodičnih dilema i problema, žrtvama nasilja u porodici, decom i mladima sa smetnjama u razvoju, pomoć i podrška pomagačima. Interesovanja: psihoterapija, grupni socijalni rad, grupna supervizija, supervizija volontera i studenata, grupe podrške i grupe samopomoći, primenjeno pozorište, pomoć pomagačima, rad na životnoj priči sadecom bez roditeljskog staranja, evaluacija usluga u sistemu socijalne zaštite, osamostaljivanje mladih koji napuštaju zaštitu, profesinalna etika i etičke dileme u radu.