Brošura za stručne radnice/ke iz sistema socijalne zaštite “Vodič kroz programe koje pružaju organizacije koje se bave omladinskim radom”

Drage koleginice i kolege,

Pred vama je brošura je nastala u sklopu projekta „Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade” i sadrži spisak organizacija koje se bave omladinskim radom, kao i njihove kontakte i kratak opis usluga koje pružaju mladima iz osetljivih društvenih grupa na području grada Beograda. Takođe, upitnik su popunjavale organizacije koje se bave omladinskim radom iz drugih gradova, te smo sačinili pregled aktuelnih programa i usluga onih organizacija koje su se odazvale na upitnik i iskazale zainteresovanost za umrežavanje sa sistemom socijalne zaštite. Svrha brošure je da pomogne profesionalcima iz organizacija i institucija iz sistema socijalne zaštite u pogledu kreiranja partnerstva i upućivanja na usluge i programe koje pružaju organizacije koje se bave omladinskim radom, kao i svim potencijalnim korisnicima ovih usluga među mladima.

Verujemo da je važno da se ne čeka sa osnivanjem novih usluga i programa za mlade, već da se koriste, umrežavaju i unapređuju postojeći resursi u zajednici. Pored značaja međusektorske saradnje, za dosezanje mladih iz posebno osetljivih grupa od izuzetnog značaja je izmeštanje aktivnosti iz kancelarija i razvoj programa koji su prilagođeniji potrebama mladih. Omladinski radnici/ce zahvaljujući kreativnom pristupu i praćenju novih metodologija rada uvek idu „u korak sa mladima“.

Radujemo se ukoliko nekog od vas inspiriše tema umrežavanja omladinskog rada i sistema socijalne zaštite, a ohrabrujemo vas da budete nosioci primera dobre prakse, unapređujete usluge, jačate mrežu podrške za mlade i stvarate savezništva na koja možete da se oslonite u svom radu.

NAPOMENA: Ukoliko želite da dodate još neke važne informacije za stručne radnike/ce iz sistema socijalne zaštite, a tiču se rada oganizacija koje se bave omladinskim radom ili radite u organizaciji koja se bavi omladinskim radom i pruža aktivnosti/usluge mladima iz osetljivih grupa, a ne nalazite se u brošuri mapiranih programa i usluga, možete nam pisati sa više informacija na: office@sociativa.org.rs (Subject: Dopuna brošure_omladinski i socijalni rad)

Tim Sociativa

Izrada brošure o resursima koje pružaju organizacije koje se bave omladinskim radom i primerima dobre prakse saradnje omladinskog i socijalnog rada je deo projekta „Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”, koji se sprovodi u okviru projekta „Lokalni poziv za EU” Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima Grupa 484 i Fondacijom „Jelena Šantić”. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Sociativa