Diskusioni forum “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”

Sa posebnim zadovoljstvom najavljujemo Diskusionom forumu za praktičare/ke i donosioce odluka na temu saradnje omladinskog i socijalnog rada u radu sa mladima iz osetljivih grupa.

Forum će biti održan u utorak, 24. januara 2023. godine, u velikoj sali Kuće ljudskih prava, ul. Kneza Miloša 4, Beograd, sa početkom u 11 časova.

Skup organizujemo sa namerom da sa zainteresovanim akterima, učesnicima foruma, prodiskutujemo o mogućnostima za saradnju ustanova socijalne zaštite i organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanju usluga socijalne zaštite mladima iz osetljivih grupa.  

Za potrebe diskusije biće pripremljen i unapred dostavljen potvrđenim učesnicima i učesnicama poseban dokument kao predlog praktične politike, sa opisom trenutnog stanja saradnje socijalnog i omladinskog rada, primerima dobrih praksi u zemlji i u inostranstvu, kao i sa predlogom preporuka i modelom saradnje.

Skupu će prisustvovati predstavnici/ce organizacija koje se bave omladinskim radom, predstavnici/ce organizacija i ustanova sistema socijalne zaštite, donosioci odluka koje se tiču oba sektora, kao i predstavnici/e akademskih ustanova za obrazovanje budućih socijalnih radnica i socijalnih radnika.

Najavljeni skup organizuje udruženje „Sociativa“ u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom praktičara/ki omladinskog rada (NAPOR), Ženskom mirovnom grupom (ŽMIG) i udruženjem DAJ MI RUKU u okviru projekta “Omladinski i socijalni rad udruženi u podršci za mlade”, koji se sprovodi u okviru projekta “Lokalni poziv za EU” Nacionalne koalicije za decentralizaciju, sa partnerima Grupa 484 i Fondacijom “Jelena Šantić”. Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Dokument kao predlog praktične politike “Sistemsko uključivanje organizacija koje se bave omladinskim radom u pružanje dodatne pomoći i podrške mladim korisnicima/cama usluga socijalne zaštite iz osetljivih grupa„, čiji nalazi će biti komentarisani na Diskusionom forumu, možete pročitati dole u nastavku teksta.

Ohrabrujemo sve pomagače/ce koje rade sa mladima primenom socijalnog ili omladinskog rada da svoje komentare na dokument pošalju na office@sociativa.org.rs, najkasnije do 27.01.2023.

Zahvaljujemo se kolegama i koleginicama koji su učestvovali u istraživanju i doprineli svojim komentarima izradi dokumenta “Predlog praktične politike” na temu umrežavanja omladinskog i socijalnog rada.

Sociativa